Privacy & Security

 

PRIVACY & COOKIE POLICY

MEDIPORTAL biedt oplossingen aan die de communicatie tussen de verschillende actoren in de gezondheidszorg ondersteunt en verbetert. Daarbij hechten wij het grootste belang aan de bescherming van alle informatie die u ons toevertrouwt.

 

Gelieve deze Privacy en Cookie Policy (“Policy“) aandachtig door te nemen, omdat deze beschrijft hoe en waarom MEDIPORTAL uw persoonlijke gegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna “Persoonsgegevens” of “Gegevens“) verzamelt en verwerkt, alsook de manier waarop u daarop controle kan uitoefenen.

 

Deze Policy kan worden gewijzigd en we adviseren om deze regelmatig opnieuw te bekijken. De meest recente versie zal altijd terug te vinden zijn op www.mediportal.be (“Website“).

 
 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

1.1.  MEDIPORTAL BVBA, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Molenbergstraat 94A, 2840 Rumst (België) en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0895.068.191 (hierna “MEDIPORTAL”), neemt afhankelijk van het doeleinde (zie artikel 4) verantwoordelijkheid voor de verwerking van Persoonsgegevens als “verwerkingsverantwoordelijke” of als “verwerker”.

 

1.2.  Deze Policy is onder meer van toepassing op de manier waarop onze “Diensten” omgaan met Persoonsgegevens, waarmee wordt bedoeld:

  • Het verkopen van software aan medische professionals
  • Het verlenen van ondersteuning aan gebruikers van onze software
  • Het leveren van consultancy-diensten aan klanten
   
 • Onze “Producten”, wat de aanduiding is voor:
  • Web Applicatie Mediris Wachtpost
  • Web Applicatie Mediris Wacht
  • Web Applicatie Mediris Multi
  • Web Applicatie Mediris Efact
  • Web Applicatie Mediris Recipe 
  • Mobile App Mediris Recipe 
   
 • en
  • Onze Website
 

1.3.  Deze Policy is strikt conform het recht zoals van toepassing in België en de Europese Unie:

  • de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens, alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”; en/of
  •  
  • de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens (“AVG”); en/of
  •  
  • de (toekomstige) Belgische wetgeving omtrent de implementatie van voornoemde Verordening.
  •  

1.4.  Begrippen en concepten die niet worden gedefinieerd in deze Policy, hebben dezelfde betekenis als in de AVG en/of relevante wetgeving.

 

1.5.  Het bezoek en gebruik van de Website, of het aanmaken van een account om beroep te doen op de Diensten van MEDIPORTAL, impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van de mededeling van Persoonsgegevens of opt-in) van deze Policy en aldus van de manier waarop MEDIPORTAL Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

 

ARTIKEL 2 – GEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

2.1. MEDIPORTAL kan de volgende Persoonsgegevens verwerken van haar Gebruikers, waarmee de organisatie of zorgverlener wordt bedoeld die beroep doet op de Diensten van MEDIPORTAL:

 
  • CATEGORIE 1 – Informatie omtrent het gebruik van de Diensten; zoals
   • uw IP-adres
   • aanmeldpogingen
   • type browser
   • taalpreferentie
   • uitgevoerde acties, …
    
  • CATEGORIE 2 – Informatie omtrent uw gebruikersaccount; zoals
   • contactgegevens: bv.
   • naam en voornaam, wachtwoord
   • e-mailadres
   • adresgegevens en telefoonnummer
   • RIZIV-nummer en rijksregisternummer
   • facturatiegegevens
   • eHealth certificaat (optioneel)
 

2.2. MEDIPORTAL kan ook Gegevens verwerken van de patiënten, uitsluitend in opdracht van de Gebruiker. In dit geval is MEDIPORTAL niet de verantwoordelijke voor de verwerking maar treedt zij op als verwerker.

 

Bij de verwerking van Gegevens in de verschillende applicaties zal MEDIPORTAL ten aanzien van de patiëntengegevens optreden als verwerker en ten aanzien van de Gegevens van haar Gebruikers als verantwoordelijke voor de verwerking.

 
  • CATEGORIE 3 – MEDIRIS WACHT(POST) kan de volgende Gegevens verwerken:
   • identificatie- en contactgegevens van de patiënt
   • taal van de patiënt
   • Rijksregisternummer van de patiënt
   • de geregistreerde patiëntencontacten
   • identificatie- en contactgegevens van de huisarts
   • medicatiegebruik (o.a. slaap en verdovende middelen)
   • medische gegevens, bv.: symptomen, resultaten van klinisch onderzoek
   • verzekerbaarheid, mutualiteit en derdebetalerstatus van een patiënt
    
  • CATEGORIE 4: MEDIRIS EFACT kan de volgende Gegevens verwerken:
   • identificatie- en contactgegevens van de patiënt
   • Rijksregisternummer van de patiënt
   • het aangerekende bedrag, de aangemaakte facturen op het eFact-platform en hun status
   • verzekerbaarheid, mutualiteit en derdebetalerstatus van een patiënt
   • de uitgevoerde prestatiecodes
    
  • CATEGORIE 5 – MEDIRIS MULTI kan de volgende Gegevens verwerken:
   • identificatie- en contactgegevens van de patiënt
   • Rijksregisternummer van de patiënt
   • een identificatiefoto van de patiënt
   • medische gegevens
   • datum/tijd en type van een patiëntencontact;
   • medische correspondentie (verslagen, labo’s…) ter attentie van de Gebruiker, verzonden via het eHealth-platform
   • medische verslagen, opgesteld door de Gebruiker; private nota’s van de Gebruiker; documenten van een patiënt
   • fotografisch materiaal
    
  • CATEGORIE 6 – MEDIRIS RECIPE kan de volgende Gegevens verwerken:
   • identificatie- en contactgegevens van de patiënt
   • Rijksregisternummer van de patiënt
   • medische gegevens
   • de voorgeschreven medicatie
   • de Id en status van het voorschrift op het Recip-e-platform
   • verzekerbaarheid van de patiënt
 

2.3. Ten slotte kan MEDIPORTAL ook Gegevens verwerken van personen die in contact met ons treden via onze sociale media- of andere kanalen of die onze website bezoeken.

 
  • CATEGORIE 7 – Informatie verkregen door sociale media- of andere kanalen
   • Zoals een comment op een video op het MEDIPORTAL Youtubekanaal
    
  • CATEGORIE 8 – Informatie verkregen door het plaatsen van cookies
   • zie art. 9 van deze Policy
 

ARTIKEL 3 – HOE WIJ UW GEGEVENS VERZAMELEN

3.1. MEDIPORTAL kan de Persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

 
  • door het plaatsen van cookies (zie art. 9 van deze Policy);
  •  
  • tijdens uw registratie en gebruik van de Diensten; met inbegrip van de supportfunctie die ons toegang kan verlenen tot uw systeem (na uw expliciete toestemming).
  •  
  • wanneer u ons contacteert via het online formulier op onze Website, de feedback sectie in de App Store, etc. …
  •  
  • via sociale media, zoals wanneer u zich abonneert op ons Youtube kanaal
  •  
  • wanneer u uw eHealth-certificaat toevoegt aan onze KeyVault.
  •  
  • Indien u een patiënt bent van een Gebruiker zal MEDIPORTAL niet op rechtstreekse wijze uw Gegevens van verzamelen. U zal zich tot de Gebruiker die uw zorgverlener is moeten wenden teneinde meer informatie te krijgen over hoe deze uw Gegevens met MEDIPORTAL deelt.
 

ARTIKEL 4 – WAAROM WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

4.1. In de eerste plaats zal MEDIPORTAL de Gegevens verzamelen en gebruiken voor één overkoepelend doel, namelijk om de Gebruiker een veilige, functionerende en gepersonaliseerde ervaring te bieden iedere keer deze gebruik maakt van de Diensten.

Meer specifiek worden de Gegevens voor de volgende doeleinden gebruikt:

 

4.2. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS DIE DEEL UITMAKEN VAN DE DIENSTVERLENING VAN DE GEBRUIKER AAN DIENS PATIENT (CATEGORIE 3-6)

De verwerking die door MEDIPORTAL in naam en voor rekening van de Gebruiker wordt uitgevoerd, heeft betrekking op de Producten die door MEDIPORTAL worden geleverd. De Gegevens zullen verwerkt worden met als doel het waarborgen van de goede uitvoering van de overeenkomst die we met de Gebruiker hebben, met inbegrip van:

  • a) Het leveren van de Diensten met, middels, door en/of via de Producten
  • b) Benchmarking activiteiten
  • c) Het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, vereisten betreffende informatiebeveiliging en servicelevels.
  • d) Elke andere categorie van doelen voor de verwerking van Gegevens zoals overeengekomen tussen MEDIPORTAL in de betreffende overeenkomst voor het gebruik van het Product(en) of elke andere overeenkomst.
 

De ingevoerde Gegevens kunnen door MEDIPORTAL niet worden gebruikt om statistische analyses te maken van het voorschrijfgedrag van de Gebruikers van de toepassing. 

MEDIPORTAL doet daarnaast niet aan profiling of gerichte marketing en deelt deze Gegevens nooit met derden zonder dat

  • dit beschreven is in deze Policy; en/of
  • dit staat gespecifieerd in de overeenkomst m.b.t. het specifiek Product dat de Gebruiker aanwendt; en/of
  • de voorafgaandelijke toestemming van de Gebruiker is bekomen.
 

4.3. GEBRUIK VAN DE ANDERE PERSOONSGEGEVENS (CATEGORIE 1-8)

 
  • CATEGORIE 1: met het oog op het verzorgen en verbeteren van onze Diensten en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van MEDIPORTAL om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren; Deze logging bevat evenwel nooit medische Gegevens en wordt louter gebruikt om de correcte werking van de toepassing op te volgen.
  •  
  • CATEGORIE 1-6,8: het gebruik van het forum, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.
  •  
  • CATEGORIE 2-6: Voldoen aan sociale en fiscale wetten; de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; medische regelgeving met inbegrip van de toepasselijke wetgeving inzake beroepsgeheim; vereisten betreffende informatiebeveiligingen.
  •  
  • CATEGORIE 1-7: Teneinde ondersteuning te kunnen bieden en te kunnen terugkomen op eventuele vragen en opmerkingen met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd.
  •  
  • CATEGORIE 7: cookies, zie artikel 9 voor meer informatie.
  •  

U bent niet verplicht om de Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.

 

4.4. PROFILING OF GERICHTE MARKETING

MEDIPORTAL doet niet aan profiling of gerichte marketing.

ARTIKEL 5 – MET WIE DELEN WE UW GEGEVENS

5.1. DOORGIFTE BINNEN MEDIPORTAL

Teneinde de Persoonsgegevens te kunnen verwerken, verleent MEDIPORTAL toegang aan haar werknemers. De Gegevens zullen door MEDIPORTAL toegankelijk worden gemaakt voor enkel die personeelsleden die dit nodig hebben om hun functie uit te oefenen. Daarbij is het in uitzonderlijke gevallen mogelijk dat een beheerder van de wachtpost waarin de Gebruiker actief is het wachtwoord van de Gebruiker aanpast, of de MFA-opties uitschakelt. Zowel de Gebruiker als de veiligheidsverantwoordelijke(n) van MEDIPORTAL worden hier steeds per mail van op de hoogte gebracht.

 

5.2 DOORGIFTE AAN DERDEN

MEDIPORTAL zal daarnaast, met het oog op het uitvoeren van de door u gevraagde dienst, beroep doen op derden voor de uitvoering van de overeenkomst. Onder meer de volgende categorieën van verwerkers worden daartoe gerekend:

  • Dienstverleners van MEDIPORTAL:
   • zoals ter controle van de identiteit; het hosten van de Website; de ondersteuning van netwerkconnectiviteit; customer service; email providers, auditdiensten; advocaten; gerechtsdeurwaarders, …
    
  • Business partners van MEDIPORTAL:
   • zoals o.m. financiële instellingen om uw betaling te kunnen te laten doorgaan
    
  • Gebruikers en derde partijen die gemachtigd zijn door de Gebruikers:
   • zoals andere zorgverleners, de eHealthBox, …
 

In sommige gevallen is MEDIPORTAL bij wet verplicht om uw Persoonsgegevens te delen met derden, waaronder:

  • Overheden, regelgevers, de instanties belast met controle en toezichthoudende autoriteiten wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om te communiceren/Informatie over u door te zenden, zoals de fiscale administratie, de Gegevensbeschermingsautoriteit etc.
  •  
  • Gerechtelijke/onderzoeksinstanties zoals politie, procureurs, rechtbanken, arbitrage-/bemiddelingsorganen op hun uitdrukkelijk verzoek.
 

In de hiervoor genoemde gevallen zorgt MEDIPORTAL ervoor dat derden enkel beperkt toegang hebben tot de Persoonsgegevens die nodig zijn om de vereiste specifieke taken uit te voeren. MEDIPORTAL zal er ook voor zorgen dat derden zich ertoe verbinden de Persoonsgegevens op een veilige en vertrouwelijke wijze te gebruiken en te gebruiken in overeenstemming met de instructies van MEDIPORTAL en zijn gegevensbeschermingsbeleid.

 

Voorts kan bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van MEDIPORTAL, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien MEDIPORTAL failliet gaat, zulks betekenen dat uw Gegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen.

 

MEDIPORTAL zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat MEDIPORTAL uw Gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

 

MEDIPORTAL zal uw Persoonsgegevens aldus niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat MEDIPORTAL uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. MEDIPORTAL zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

5.3 DOORGIFTE VAN GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)

Met betrekking tot de doorgifte van Persoonsgegevens aan een derde land buiten de E.U gelegen of een internationale organisatie, stelt MEDIPORTAL dat alle verwerkte Gegevens en de beschikbare back-ups enkel in Europese datacenters opgeslagen en verwerkt worden en de Europese Unie op geen enkel moment verlaten.

 

Indien een op MEDIPORTAL van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling ons tot dergelijke doorgifte verplicht; stelt MEDIPORTAL de Gebruiker voorafgaandelijk in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving verbiedt om gewichtige redenen van algemeen belang.

ARTIKEL 6 – DUUR VAN DE VERWERKING

MEDIPORTAL houdt de Gegevens bij voor zolang zij de Diensten aan u verschaft.

U heeft elk moment de mogelijkheid:

  • Te stoppen met het gebruik van onze Dienst en/of
  • Uw account te verwijderen
 

Indien wij geen Diensten meer aan u aanbieden zal MEDIPORTAL de Gegevens bijhouden voor zolang een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere contractuele verplichting. Zo zullen onder meer de volgende bewaartermijnen gehanteerd worden:

  • CATEGORIE 1: Uw IP-adres wordt opgeslagen voor de duur uw bezoek aan de Website. Andere informatie die gelieerd is aan uw gebruik van onze diensten zullen worden opgeslagen voor statistisch onderzoek, zonder echter daarbij uw identiteit te kunnen vrijgeven. Zodoende wordt deze informatie dus geanonimiseerd. Uw IP-adres tijdens het aanmelden op de webapps wordt om veiligheidsredenen ook steeds bijgehouden.
  •  
  • CATEGORIE 2: deze informatie zal worden bijgehouden voor de duur van uw relatie met MEDIPORTAL en de daaropvolgende 10 jaar.
  •  
  • CATEGORIE 7: Informatie verkregen via sociale media wordt bijgehouden voor de duur van uw relatie met MEDIPORTAL en de daaropvolgende 5 jaar.
  •  
  • CATEGORIE 8: Informatie verkregen door het plaatsen van cookies (zie daartoe art. 9 van deze Policy)
 

De verwijdering is vergelijkbaar met het verwijderen van Gegevens op uw computer waarbij gebruik wordt gemaakt van de “Prullenbak”, waardoor MEDIPORTAL nog enige tijd de Gegevens kan recupereren moest dit nodig zijn.

 

BETREFFENDE CATEGORIE 3-6: Indien de Gebruiker geen Product meer gebruikt, zal MEDIPORTAL de medische Gegevens van de patiënten verder bijhouden dan wel terugbezorgen aan de Gebruiker al naargelang hetgeen de Gebruiker te kennen geeft aan MEDIPORTAL. De Gebruiker kan van dit aanbod tot verdere opslag genieten indien desbetreffende Gegevens niet ouder zijn dan 30 jaar na het laatste contact met de betrokken patiënt.

 

Indien de Gebruiker wenst dat deze Gegevens hem worden terugbezorgt en/of deze Gegevens hem automatisch worden terugbezorgd na verloop van dertig jaar na het laatste contact met de betrokken patiënt, zal MEDIPORTAL tevens alle bestaande kopieën verwijderen en verklaren dat hij dat heeft gedaan, tenzij de verdere opslag van de Gegevens alsnog Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk is verplicht.

ARTIKEL 7 – VEILIGHEID VAN GEGEVENS

7.1. MEDIPORTAL verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van

  • (i) ongeoorloofde toegang tot de gegevens, alsook
  • (ii) de vernietiging, het verlies, de vervalsing, het misbruik of de wijziging van de gegevens.
 

7.2. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van MEDIPORTAL en de controles die zij daartoe uitvoert kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Doorgifte via het internet, of enige methode van elektronische opslag is nooit 100% veilig, waardoor MEDIPORTAL dus geen absolute veiligheid kan garanderen.

 

7.3. De Gebruiker dient te allen tijde gepast om te gaan met de Diensten, onder andere door elke niet toegestane toegang tot diens login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de Diensten vanaf uw mobiel toestel en/of uw computer, van uw IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

7.4. In geen geval kan MEDIPORTAL dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de gegevens.

 

7.5. Mocht u evenwel enige reden hebben om te vermoeden dat uw interactie met MEDIPORTAL niet meer veilig zou zijn, bijvoorbeeld omdat u denkt dat de veiligheid van uw account gecompromitteerd is, gelieve ons dan onmiddellijk te contacteren.

 

7.6. Met betrekking tot de veiligheid van de Gegevens die onder meer betrekking hebben op de patiënt (categorie 1; 3-6) neemt MEDIPORTAL bijvoorbeeld de volgende algemene fysieke, logistieke, technische en organisatorische maatregelen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking:

  • Meer in het bijzonder wordt de data geëncrypteerd (lees: versleuteld). De data wordt zowel ‘at-rest’ als ‘in-transit’ geëncrypteerd met sterke encryptiemethodes. De buitenwereld kan zodus geenszins deze versleutelde Gegevens lezen.
  •  
  • Uw wachtwoord wordt gehashed/gesalt bewaard in de onze database. Er worden Multi Factor Authentication methodes aangeboden, en toegang tot bepaalde Gegevens is enkel mogelijk indien er een voldoende veilige inlog-methode wordt gebruikt.
  •  
  • Uw eHealth-certificaat wordt toegevoegd aan een beveiligde KeyVault als u deze koppelt aan de Producten, waarbij gebruikt wordt gemaakt van standaard algoritmes, sleutellengtes, en veiligheidsmodules (HSMs, dewelke FIPS 140-2 Level 2 gevalideerd zijn).
 

MEDIPORTAL zal regelmatig de geschiktheid van deze beveiligingsmaatregelen beoordelen en zo nodig aanpassen.

Ingeval van een Persoonsgegevensinbreuk – d.i. een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Gegevens die verband houdt met de Gegevens van de patiënt – zal MEDIPORTAL de Gebruiker onverwijld na kennisname informeren en assisteren.

ARTIKEL 8 – UW RECHTEN

De Gebruiker heeft bepaalde rechten ten aanzien van de verwerking van de hem betreffende Persoonsgegevens:

 

8.1.      Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw Persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat MEDIPORTAL van uw Persoonsgegevens maakt.

 

8.2.      Recht van verbetering, verwijdering:

U heeft het recht om MEDIPORTAL te vragen uw Persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. U kan daartoe zelf wel altijd de Gegevens in uw accountpagina aanpassen. Daarnaast heeft u ook recht op gegevenswissing. Evenwel erkent u dat bepaalde Diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke Persoonsgegevens schrapt of laat schrappen. Bovendien is MEDIPORTAL verplicht om een aantal medische Gegevens zoals medische verslagen bij te houden en mag zij deze Gegevens niet verwijderen. 30 jaar na het eerste patiëntencontact worden deze Gegevens gewist.

 

8.3.      Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Verder kan u zich verzetten tegen het ontvangen van mailings.

Het recht van verzet kan ook uitgeoefend worden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen en profilering:

U heeft het recht om niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben’

 

8.4.      Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door MEDIPORTAL verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

8.5.      Recht van beperking van verwerking en intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

 8.6.      Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij

  • per mail: dpo@mediportal.be , of
  • per post: DPO MediPortal BVBA, Molenbergstraat 94A, 2840 Rumst (België)

mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

 

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop MEDIPORTAL uw vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop MEDIPORTAL uw Gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

  • via mail:  contact@apd-gba.be , of
  • via de post: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.
  • Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw Persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.
 

ARTIKEL 9 – COOKIES

9.1. Algemeen

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daarop staan niet beschadigen. Aan de hand van cookies kunt u op onze websites worden herkend als u deze opnieuw bezoekt.

 

MEDIPORTAL gebruikt cookies bijvoorbeeld om:

  • bij te houden welke voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen
  •  
  • voor statistische doeleinden: onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht.
 

9.2. Technische Uitleg van de Gebruikte Cookies

 

MEDIPORTAL maakt gebruik van de volgende cookies

 

Sessie-cookies: worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Aan de hand hiervan kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke advertenties u op onze websites hebt gezien binnen één sessie en zo voorkomen dat u bepaalde advertenties binnen een sessie meerdere keren te zien krijgt.

 

Unique-id cookies (lange levensduur): deze worden gebruikt om een internetgebruiker te herkennen als een unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van twee jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Dit is met name voor statistische doeleinden van belang: zo kunnen wij bijvoorbeeld over langere perioden zien hoeveel individuele bezoekers een website hebben bezocht.

 

Unique-id cookies (tijdelijk): deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer u voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de Gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.

 

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies.

 

Daarnaast kan de Website mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. Wanneer u één van deze links aanklikt, gaat u mogelijks naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over u zou kunnen verzamelen. MEDIPORTAL draagt geen enkele verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid of controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van uw Persoonsgegevens. U dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken.

ARTIKEL 10 – RECHTBANKEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze Policy dient te worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht.

Elk geschil tussen de Gebruiker en MEDIPORTAL over de voorwaarden van deze Policy wordt bij de daartoe bevoegde rechtbank te Antwerpen aanhangig gemaakt.

ARTIKEL 11 – VRAGEN

Indien u vragen heeft over deze Policy of over de wijze waarop MEDIPORTAL Persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

  • via mail: dpo@mediportal.be , of
  • via de post: DPO MediPortal BVBA, Molenbergstraat 94 A, 2840 Rumst (België)